تیم حرفه ای پیشگامان افق

رضا محمودزاده
رضا محمودزادهعضو هیئت مدیره و مدیر عامل
ابولفضل عابدینی
ابولفضل عابدینیعضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت مدیره
فائقه روناس
فائقه روناسعضو هیئت رئیسه و مدیر داخلی
ملیحه مهدوی
ملیحه مهدویکارشناس ارشد امور مالی
فائزه بایائی
فائزه بایائیکارشناس فنی
مهرناز بی عوض
مهرناز بی عوضکارشناس فنی
عسل راسخ
عسل راسخکارشناس فنی
سروین گل محمدی
سروین گل محمدیمترجم متون تخصصی و محتواساز
مجتبی ابراهیمی
مجتبی ابراهیمیگرافیست

پیشگامان افق با مجموعه ای حرفه ای و مجرب در حال خدمت رسانی به مشتریان است .